刘郎浦口号

作者: 唐代    吕温
吴蜀成婚此水浔,明珠步障幄黄金。
谁将一女轻天下,欲换刘郎鼎峙心。

wú shǔ chéng hūn cǐ shuǐ xún ,míng zhū bù zhàng wò huáng jīn 。 吴蜀成婚此水浔,明珠步障幄黄金。
shuí jiāng yī nǚ qīng tiān xià ,yù huàn liú láng dǐng zhì xīn 。 谁将一女轻天下,欲换刘郎鼎峙心。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

刘郎浦口号作者: 吕温