瑞鹤仙·元日朝回

作者: 宋代    史浩
霁光春未晓。拥绛蜡攒星,霜蹄轻褭。皇居耸云杪。霭祥烟瑞气,青葱缭绕。金门羽葆。听胪唱、千官并到。庆三朝、雉扇开时,拜舞仰瞻天表。
荣耀。万方图籍,四裔明王,赆DC72珍宝。椒盘颂好。称寿斝,祝难老。更传宣锡坐,钧天妙乐,声遏行云缥缈。逗归来、酒晕生霞,此恩怎报。

jì guāng chūn wèi xiǎo 。yōng jiàng là zǎn xīng ,shuāng tí qīng niǎo 。huáng jū sǒng yún miǎo 。ǎi xiáng yān ruì qì ,qīng cōng liáo rào 。jīn mén yǔ bǎo 。tīng lú chàng 、qiān guān bìng dào 。qìng sān cháo 、zhì shàn kāi shí ,bài wǔ yǎng zhān tiān biǎo 。
róng yào 。wàn fāng tú jí ,sì yì míng wáng ,jìn DC72zhēn bǎo 。jiāo pán sòng hǎo 。chēng shòu jiǎ ,zhù nán lǎo 。gèng chuán xuān xī zuò ,jun1 tiān miào lè ,shēng è háng yún piāo miǎo 。dòu guī lái 、jiǔ yūn shēng xiá ,cǐ ēn zěn bào 。
霁光春未晓。拥绛蜡攒星,霜蹄轻褭。皇居耸云杪。霭祥烟瑞气,青葱缭绕。金门羽葆。听胪唱、千官并到。庆三朝、雉扇开时,拜舞仰瞻天表。
荣耀。万方图籍,四裔明王,赆DC72珍宝。椒盘颂好。称寿斝,祝难老。更传宣锡坐,钧天妙乐,声遏行云缥缈。逗归来、酒晕生霞,此恩怎报。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

瑞鹤仙·元日朝回作者: 史浩

相关推荐

  • 史浩
  • 瑞鹤仙