高士咏。长沮桀溺

作者: 唐代    吴筠
贤哉彼沮溺,避世全其真。孔父栖栖者,征途方问津。
行藏既异迹,语默岂同伦。耦耕长林下,甘与鸟雀群。

xián zāi bǐ jǔ nì ,bì shì quán qí zhēn 。kǒng fù qī qī zhě ,zhēng tú fāng wèn jīn 。 贤哉彼沮溺,避世全其真。孔父栖栖者,征途方问津。
háng cáng jì yì jì ,yǔ mò qǐ tóng lún 。ǒu gēng zhǎng lín xià ,gān yǔ niǎo què qún 。 行藏既异迹,语默岂同伦。耦耕长林下,甘与鸟雀群。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

高士咏。长沮桀溺作者: 吴筠

相关推荐

  • 吴筠