登楼望月二首

作者: 唐代    刘辟
圆月当新霁,高楼见最明。素波流粉壁,丹桂拂飞甍。
下瞰千门静,旁观万象生。梧桐窗下影,乌鹊槛前声。
啸逸刘琨兴,吟资庾亮情。游人莫登眺,迢递故乡程。
皎洁三秋月,巍峨百丈楼。下分征客路,上有美人愁。
帐卷芙蓉带,帘褰玳瑁钩。倚窗情渺渺,凭槛思悠悠。
未得金波转,俄成玉箸流。不堪三五夕,夫婿在边州。

yuán yuè dāng xīn jì ,gāo lóu jiàn zuì míng 。sù bō liú fěn bì ,dān guì fú fēi méng 。 圆月当新霁,高楼见最明。素波流粉壁,丹桂拂飞甍。
xià kàn qiān mén jìng ,páng guān wàn xiàng shēng 。wú tóng chuāng xià yǐng ,wū què kǎn qián shēng 。 下瞰千门静,旁观万象生。梧桐窗下影,乌鹊槛前声。
xiào yì liú kūn xìng ,yín zī yǔ liàng qíng 。yóu rén mò dēng tiào ,tiáo dì gù xiāng chéng 。 啸逸刘琨兴,吟资庾亮情。游人莫登眺,迢递故乡程。
jiǎo jié sān qiū yuè ,wēi é bǎi zhàng lóu 。xià fèn zhēng kè lù ,shàng yǒu měi rén chóu 。 皎洁三秋月,巍峨百丈楼。下分征客路,上有美人愁。
zhàng juàn fú róng dài ,lián qiān dài mào gōu 。yǐ chuāng qíng miǎo miǎo ,píng kǎn sī yōu yōu 。 帐卷芙蓉带,帘褰玳瑁钩。倚窗情渺渺,凭槛思悠悠。
wèi dé jīn bō zhuǎn ,é chéng yù zhù liú 。bú kān sān wǔ xī ,fū xù zài biān zhōu 。 未得金波转,俄成玉箸流。不堪三五夕,夫婿在边州。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

登楼望月二首作者: 刘辟

相关推荐

  • 刘辟