【南吕】金字经_伤春落花风

作者: 元代    吴仁卿
伤春

落花风飞去,故枝依旧鲜,月缺终须有再圆。圆,月圆人未圆。朱颜变,几时得重少年?

咏蓝采和

紫檀敲寒玉,绿袍飘败荷,好个春风蓝采和。歌,人生能几何?乾坤大,小儿休笑他。

颂升平

太平谁能见?万村桑柘烟,便是风调雨顺年。田,绿云无尽边。穷知县,日高犹自眠。

咏樵

这家村醪尽,那家醅瓮开,卖了肩头一担柴。口怡,酒钱怀内揣,葫芦住,大家提去来。

宿邯郸驿

梦中邯郸道,又来走这遭,须不是山人索价高。嘲,虚名无处逃。谁惊觉,晓霜侵鬓毛。

咏渊明

晋时陶元亮,自负经济才,耻为彭泽一县宰。栽,绕篱黄菊开。传千载,赋一篇《归去来》。

崧南秋晚

谢公东山卧,有时携妓游,老我松南书满楼。楼外头,乱峰云锦秋。谁为寿?绿鬟双玉舟。

道情

今人不饮酒,古人安在哉?有酒无花眼倦开。鼓吹台,玉人扶下阶。何妨碍,青春不再来。

道人为活计,七件儿为伴侣,茶药琴棋酒画书。世事虚,似草梢擎露珠。还山去,更烧残药炉。

太宗凌烟阁,老子邀月楼,便是男儿得志秋。休,几人能到头?杯中酒,胜如关内侯。

海棠秋千架,洛阳官宦家,燕子堂深竹映纱。嗏,路人休问他,夕阳下,故宫惊落花。

【中吕】上小楼

钱塘感旧

虚名仕途,微官苟禄。愁里南闽,客里东吴,梦里西湖。到寓居,问士夫,都为鬼录,消磨尽旧时人物。

题小卿双渐

苏卿告覆,金山题句。行哭行啼,行想行思,行写行读。自应举,赴帝都,双郎何处,又随将贩茶人去。

西湖宴饮

人凭画阑,舟横锦岸。一线苏堤,两点高峰,四面湖山。玉筝弹,彩袖弯,红牙轻按,直吃的酒阑人散。

春日闺怨

伤春病体,残春天气。萦损柔肠,蹙损双蛾,瘦损香肌。唤小梅,你快疾,重门深闭,怕莺花笑人憔悴。

西湖泛舟

骄骢锦鞯,轻罗彩扇。帘卷东风,花绽香云,柳吐晴烟。泛画船,列绮筵,笙箫一片,人都在水晶宫殿。

春残离思

春光正浓,莺声相送。人云兰堂,尘锁妆台,画罨帘栊。锦帐中,翠被空,无人相共,央及煞绿窗春梦。

佳人送别

鸳鸯共栖,鸾凤相配。夜放同衾,朝朝同乐,步步相随。猛可里,个厮离,相留无计,登时间粉憔脂悴。

佳人话旧

幽栏小轩,闲庭深院。同向书帏,共坐吟窗,对理冰弦。想在先,忆去年,今番相见,思量的人眼前活现。

青楼妓怨

正如鱼似水,早无仁无认。使了钱物,置了鞍马,做了衣袂。使见识,觅厮离,将咱抛弃,闪的人脊筋儿着地。

闺庭恨别

相知笑他,傍人毁骂。谢馆秦楼,柳陌花街,浪酒闲茶。若到家,下的马,如何干罢?和这吃敲才慢慢的说话。

章台怨妓

将咱撒开,和人伴怪。误了功名,弃了妻男,废了田宅。想起来,甚颇耐,当时欢爱。都撇在九霄云外。

shāng chūn 伤春
luò huā fēng fēi qù ,gù zhī yī jiù xiān ,yuè quē zhōng xū yǒu zài yuán 。yuán ,yuè yuán rén wèi yuán 。zhū yán biàn ,jǐ shí dé zhòng shǎo nián ?落花风飞去,故枝依旧鲜,月缺终须有再圆。圆,月圆人未圆。朱颜变,几时得重少年?
yǒng lán cǎi hé 咏蓝采和
zǐ tán qiāo hán yù ,lǜ páo piāo bài hé ,hǎo gè chūn fēng lán cǎi hé 。gē ,rén shēng néng jǐ hé ?qián kūn dà ,xiǎo ér xiū xiào tā 。紫檀敲寒玉,绿袍飘败荷,好个春风蓝采和。歌,人生能几何?乾坤大,小儿休笑他。
sòng shēng píng 颂升平
tài píng shuí néng jiàn ?wàn cūn sāng zhè yān ,biàn shì fēng diào yǔ shùn nián 。tián ,lǜ yún wú jìn biān 。qióng zhī xiàn ,rì gāo yóu zì mián 。太平谁能见?万村桑柘烟,便是风调雨顺年。田,绿云无尽边。穷知县,日高犹自眠。
yǒng qiáo 咏樵
zhè jiā cūn láo jìn ,nà jiā pēi wèng kāi ,mài le jiān tóu yī dān chái 。kǒu yí ,jiǔ qián huái nèi chuāi ,hú lú zhù ,dà jiā tí qù lái 。这家村醪尽,那家醅瓮开,卖了肩头一担柴。口怡,酒钱怀内揣,葫芦住,大家提去来。
xiǔ hán dān yì 宿邯郸驿
mèng zhōng hán dān dào ,yòu lái zǒu zhè zāo ,xū bú shì shān rén suǒ jià gāo 。cháo ,xū míng wú chù táo 。shuí jīng jiào ,xiǎo shuāng qīn bìn máo 。梦中邯郸道,又来走这遭,须不是山人索价高。嘲,虚名无处逃。谁惊觉,晓霜侵鬓毛。
yǒng yuān míng 咏渊明
jìn shí táo yuán liàng ,zì fù jīng jì cái ,chǐ wéi péng zé yī xiàn zǎi 。zāi ,rào lí huáng jú kāi 。chuán qiān zǎi ,fù yī piān 《guī qù lái 》。晋时陶元亮,自负经济才,耻为彭泽一县宰。栽,绕篱黄菊开。传千载,赋一篇《归去来》。
sōng nán qiū wǎn 崧南秋晚
xiè gōng dōng shān wò ,yǒu shí xié jì yóu ,lǎo wǒ sōng nán shū mǎn lóu 。lóu wài tóu ,luàn fēng yún jǐn qiū 。shuí wéi shòu ?lǜ huán shuāng yù zhōu 。谢公东山卧,有时携妓游,老我松南书满楼。楼外头,乱峰云锦秋。谁为寿?绿鬟双玉舟。
dào qíng 道情
jīn rén bú yǐn jiǔ ,gǔ rén ān zài zāi ?yǒu jiǔ wú huā yǎn juàn kāi 。gǔ chuī tái ,yù rén fú xià jiē 。hé fáng ài ,qīng chūn bú zài lái 。今人不饮酒,古人安在哉?有酒无花眼倦开。鼓吹台,玉人扶下阶。何妨碍,青春不再来。
dào rén wéi huó jì ,qī jiàn ér wéi bàn lǚ ,chá yào qín qí jiǔ huà shū 。shì shì xū ,sì cǎo shāo qíng lù zhū 。hái shān qù ,gèng shāo cán yào lú 。道人为活计,七件儿为伴侣,茶药琴棋酒画书。世事虚,似草梢擎露珠。还山去,更烧残药炉。
tài zōng líng yān gé ,lǎo zǐ yāo yuè lóu ,biàn shì nán ér dé zhì qiū 。xiū ,jǐ rén néng dào tóu ?bēi zhōng jiǔ ,shèng rú guān nèi hóu 。太宗凌烟阁,老子邀月楼,便是男儿得志秋。休,几人能到头?杯中酒,胜如关内侯。
hǎi táng qiū qiān jià ,luò yáng guān huàn jiā ,yàn zǐ táng shēn zhú yìng shā 。chā ,lù rén xiū wèn tā ,xī yáng xià ,gù gōng jīng luò huā 。海棠秋千架,洛阳官宦家,燕子堂深竹映纱。嗏,路人休问他,夕阳下,故宫惊落花。
【zhōng lǚ 】shàng xiǎo lóu 【中吕】上小楼
qián táng gǎn jiù 钱塘感旧
xū míng shì tú ,wēi guān gǒu lù 。chóu lǐ nán mǐn ,kè lǐ dōng wú ,mèng lǐ xī hú 。dào yù jū ,wèn shì fū ,dōu wéi guǐ lù ,xiāo mó jìn jiù shí rén wù 。虚名仕途,微官苟禄。愁里南闽,客里东吴,梦里西湖。到寓居,问士夫,都为鬼录,消磨尽旧时人物。
tí xiǎo qīng shuāng jiàn 题小卿双渐
sū qīng gào fù ,jīn shān tí jù 。háng kū háng tí ,háng xiǎng háng sī ,háng xiě háng dú 。zì yīng jǔ ,fù dì dōu ,shuāng láng hé chù ,yòu suí jiāng fàn chá rén qù 。苏卿告覆,金山题句。行哭行啼,行想行思,行写行读。自应举,赴帝都,双郎何处,又随将贩茶人去。
xī hú yàn yǐn 西湖宴饮
rén píng huà lán ,zhōu héng jǐn àn 。yī xiàn sū dī ,liǎng diǎn gāo fēng ,sì miàn hú shān 。yù zhēng dàn ,cǎi xiù wān ,hóng yá qīng àn ,zhí chī de jiǔ lán rén sàn 。人凭画阑,舟横锦岸。一线苏堤,两点高峰,四面湖山。玉筝弹,彩袖弯,红牙轻按,直吃的酒阑人散。
chūn rì guī yuàn 春日闺怨
shāng chūn bìng tǐ ,cán chūn tiān qì 。yíng sǔn róu cháng ,cù sǔn shuāng é ,shòu sǔn xiāng jī 。huàn xiǎo méi ,nǐ kuài jí ,zhòng mén shēn bì ,pà yīng huā xiào rén qiáo cuì 。伤春病体,残春天气。萦损柔肠,蹙损双蛾,瘦损香肌。唤小梅,你快疾,重门深闭,怕莺花笑人憔悴。
xī hú fàn zhōu 西湖泛舟
jiāo cōng jǐn jiān ,qīng luó cǎi shàn 。lián juàn dōng fēng ,huā zhàn xiāng yún ,liǔ tǔ qíng yān 。fàn huà chuán ,liè qǐ yàn ,shēng xiāo yī piàn ,rén dōu zài shuǐ jīng gōng diàn 。骄骢锦鞯,轻罗彩扇。帘卷东风,花绽香云,柳吐晴烟。泛画船,列绮筵,笙箫一片,人都在水晶宫殿。
chūn cán lí sī 春残离思
chūn guāng zhèng nóng ,yīng shēng xiàng sòng 。rén yún lán táng ,chén suǒ zhuāng tái ,huà yǎn lián lóng 。jǐn zhàng zhōng ,cuì bèi kōng ,wú rén xiàng gòng ,yāng jí shà lǜ chuāng chūn mèng 。春光正浓,莺声相送。人云兰堂,尘锁妆台,画罨帘栊。锦帐中,翠被空,无人相共,央及煞绿窗春梦。
jiā rén sòng bié 佳人送别
yuān yāng gòng qī ,luán fèng xiàng pèi 。yè fàng tóng qīn ,cháo cháo tóng lè ,bù bù xiàng suí 。měng kě lǐ ,gè sī lí ,xiàng liú wú jì ,dēng shí jiān fěn qiáo zhī cuì 。鸳鸯共栖,鸾凤相配。夜放同衾,朝朝同乐,步步相随。猛可里,个厮离,相留无计,登时间粉憔脂悴。
jiā rén huà jiù 佳人话旧
yōu lán xiǎo xuān ,xián tíng shēn yuàn 。tóng xiàng shū wéi ,gòng zuò yín chuāng ,duì lǐ bīng xián 。xiǎng zài xiān ,yì qù nián ,jīn fān xiàng jiàn ,sī liàng de rén yǎn qián huó xiàn 。幽栏小轩,闲庭深院。同向书帏,共坐吟窗,对理冰弦。想在先,忆去年,今番相见,思量的人眼前活现。
qīng lóu jì yuàn 青楼妓怨
zhèng rú yú sì shuǐ ,zǎo wú rén wú rèn 。shǐ le qián wù ,zhì le ān mǎ ,zuò le yī mèi 。shǐ jiàn shí ,mì sī lí ,jiāng zán pāo qì ,shǎn de rén jǐ jīn ér zhe dì 。正如鱼似水,早无仁无认。使了钱物,置了鞍马,做了衣袂。使见识,觅厮离,将咱抛弃,闪的人脊筋儿着地。
guī tíng hèn bié 闺庭恨别
xiàng zhī xiào tā ,bàng rén huǐ mà 。xiè guǎn qín lóu ,liǔ mò huā jiē ,làng jiǔ xián chá 。ruò dào jiā ,xià de mǎ ,rú hé gàn bà ?hé zhè chī qiāo cái màn màn de shuō huà 。相知笑他,傍人毁骂。谢馆秦楼,柳陌花街,浪酒闲茶。若到家,下的马,如何干罢?和这吃敲才慢慢的说话。
zhāng tái yuàn jì 章台怨妓
jiāng zán sā kāi ,hé rén bàn guài 。wù le gōng míng ,qì le qī nán ,fèi le tián zhái 。xiǎng qǐ lái ,shèn pō nài ,dāng shí huān ài 。dōu piě zài jiǔ xiāo yún wài 。将咱撒开,和人伴怪。误了功名,弃了妻男,废了田宅。想起来,甚颇耐,当时欢爱。都撇在九霄云外。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

【南吕】金字经_伤春落花风作者: 吴仁卿