贺新郎·再用约字

作者: 宋代    刘克庄
浅把宫黄约。细端相、普陀烟里,金身珠络。萼绿华轻罗袜小,飞下祥云仙鹤。朵朵赛、蜂腰纤弱。已被色香僚病思,尽鹅儿、酒美无多酌。看不足,怕残却。
人间难得伤春药。更枝头、流莺呼起,少年狂作。留取姚家花相伴,羞与万红同落。未肯让、蜡梅先著。乐府今无黄绢手,问斯人、清唱何人酢。休草草,认题错。

qiǎn bǎ gōng huáng yuē 。xì duān xiàng 、pǔ tuó yān lǐ ,jīn shēn zhū luò 。è lǜ huá qīng luó wà xiǎo ,fēi xià xiáng yún xiān hè 。duǒ duǒ sài 、fēng yāo xiān ruò 。yǐ bèi sè xiāng liáo bìng sī ,jìn é ér 、jiǔ měi wú duō zhuó 。kàn bú zú ,pà cán què 。
rén jiān nán dé shāng chūn yào 。gèng zhī tóu 、liú yīng hū qǐ ,shǎo nián kuáng zuò 。liú qǔ yáo jiā huā xiàng bàn ,xiū yǔ wàn hóng tóng luò 。wèi kěn ràng 、là méi xiān zhe 。lè fǔ jīn wú huáng juàn shǒu ,wèn sī rén 、qīng chàng hé rén zuò 。xiū cǎo cǎo ,rèn tí cuò 。
浅把宫黄约。细端相、普陀烟里,金身珠络。萼绿华轻罗袜小,飞下祥云仙鹤。朵朵赛、蜂腰纤弱。已被色香僚病思,尽鹅儿、酒美无多酌。看不足,怕残却。
人间难得伤春药。更枝头、流莺呼起,少年狂作。留取姚家花相伴,羞与万红同落。未肯让、蜡梅先著。乐府今无黄绢手,问斯人、清唱何人酢。休草草,认题错。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

贺新郎·再用约字作者: 刘克庄

简介 诗词 刘克庄

刘克庄(1187~1269) 南宋诗人、词人、诗论家。字潜夫,号后村。福建莆田人。宋末文坛领袖,辛派词人的重要代表,词风豪迈慷慨。在江湖诗人中年寿最长,官位最高,成就也最大。晚年致力于辞赋创作,提出了许多革新理论。

相关推荐

  • 刘克庄
  • 贺新郎