临江仙·和陈宪使韵

作者: 宋代    刘埙
朔雪驱将残腊去,东风放出新晴。绣衣瑞彩照岩城。江天收宿霭,湖水动春声。
要净狐嗥并鱓舞,未烦鹤怨猿惊。元龙老气正峥嵘。毫端肤寸润,野烧绿痕生。

shuò xuě qū jiāng cán là qù ,dōng fēng fàng chū xīn qíng 。xiù yī ruì cǎi zhào yán chéng 。jiāng tiān shōu xiǔ ǎi ,hú shuǐ dòng chūn shēng 。
yào jìng hú háo bìng tuó wǔ ,wèi fán hè yuàn yuán jīng 。yuán lóng lǎo qì zhèng zhēng róng 。háo duān fū cùn rùn ,yě shāo lǜ hén shēng 。
朔雪驱将残腊去,东风放出新晴。绣衣瑞彩照岩城。江天收宿霭,湖水动春声。
要净狐嗥并鱓舞,未烦鹤怨猿惊。元龙老气正峥嵘。毫端肤寸润,野烧绿痕生。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

临江仙·和陈宪使韵作者: 刘埙

相关推荐

  • 刘埙
  • 临江仙